Openstelling Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

NIEUWS

Openstelling Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

Gemeenten kunnen vanaf 16 november 09:00 uur de eenmalige specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aanvragen. Een gemeente kan hiermee huurders en eigenaar-bewoners stimuleren energie te besparen in hun woning.

Met deze regeling vermindert de CO2-uitstoot en verlagen woonlasten. De huurders en eigenaar-bewoners worden zich bewust van hun mogelijkheden om energie te besparen. De RREW is een vervolg op de RRE. Bij de RREW moeten ook huurders betrokken zijn. Bij de RRE was deze doelgroep uitgesloten.

Let op: alleen gemeenten kunnen dus een aanvraag indienen. Huurders en eigenaren-bewoners niet. Ook niet via een andere organisatie.

Activiteiten

De gemeente kan voor de volgende activiteiten een vergoeding aanvragen:

 • het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen die de eigenaar-bewoner of de huurder zelf aan kan brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tochtstrips, ledlampen en radiatorfolie;
 • verwarmings- of ventilatiesystemen energiezuinig inregelen of laten inregelen;
 • het geven of laten geven van advies specifiek voor de woning van een huurder of eigenaar-bewoner;
 • het geven of laten geven van algemeen advies.

Budget

Het totale budget is € 70 miljoen.

Per gemeente is maximaal € 9 miljoen beschikbaar verminderd met het bedrag aan compensabele btw. Per woning is maximaal € 100 beschikbaar. U vraagt deze regeling aan voor minstens 1.000 woningen in uw eigen gemeente.

Voorwaarden

De activiteiten moeten uiterlijk 31 juli 2022 afgerond zijn. U moet als gemeente de minister op de hoogte houden van de voortgang.

De minister neemt een positieve beslissing als:

 • de activiteiten nog niet begonnen zijn;
 • de aanvraag op minstens 1.000 woningen gericht is;
 • 50% of meer van de aanvraag is voor activiteiten gericht op huurwoningen;
 • 70% of meer gaat naar activiteiten gericht op:
  • het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen
  • het energiezuinig laten inregelen van verwarmings-en ventilatiesystemen of
  • het geven of laten geven van op de specifieke woning gericht advies over energiebesparing;
 • minder dan 10% gaat naar activiteiten die de bovenstaande maatregelen ondersteunen;
 • de minister vermoedt dat u de activiteiten helemaal gaat uitvoeren en gaat voldoen aan de verplichtingen.

Aanvragen

U kunt de eenmalige specifieke uitkering RREW aanvragen op mijn.rvo.nl van 16 november 2020 om 9:00 uur tot en met 1 maart 2021 om 17:00 uur.

Bij uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 nodig en een goede machtiging. Zorg hier vooraf voor.

De minister verdeelt het bedrag op volgorde van binnenkomst van de juiste aanvragen. Moet u uw aanvraag eerst nog aanpassen of aanvullen? Dan geldt de datum waarop de tweede, verbeterde versie bij ons binnen is.

U mag ook RREW aanvragen als u eerder al RRE heeft gekregen. U mag niet samen met een andere gemeente aanvragen om zo bijvoorbeeld aan de 1.000 woningen te komen. Samenwerken mag natuurlijk wel.

Inhoud aanvraag

Een aanvraag bevat minimaal:

 • een omschrijving van de activiteiten waarvoor de specifieke uitkering wordt aangevraagd. Inclusief een manier waarop u de resultaten gaat monitoren;
 • het beoogde aantal woningen waar activiteiten worden uitgevoerd;
 • een omschrijving van de manier waarop de activiteiten uitgevoerd worden;
 • de partijen die bij de uitvoering van de activiteiten betrokken zijn en de contactgegevens van de verhuurders die een rechtspersoon zijn;
 • een gespecificeerde begroting die inzicht geeft in de geschatte uitgaven van de activiteiten;
 • een tijdsplanning van de activiteiten met daarin de start- en einddatum.

Na uw aanvraag

De minister beslist binnen 8 weken nadat uw aanvraag binnen is. Deze termijn kan met maximaal 8 weken worden verlengd.

De verantwoording voor de besteding van de specifieke uitkering verloopt op grond van artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet via de jaarrekening van de gemeenten en de systematiek van ‘single information, single audit‘ (Sisa-systematiek).

RREW inzetten voor uw gemeente of voor uw woningcorporatie?

Wij ondersteunen u graag met de uitvoering van de heropende Regeling Reductie Energiegebruik (RREW) voor gemeenten en de nieuwe regeling voor woningcorporaties. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Neem contact met ons op