Disclaimer voor LMAD.nl
LEDs Make a Difference B.V. (Kamer van Koophandel: 67446388), hierna te noemen eigenaar, verleent u hierbij toegang tot LMAD.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

LEDs Make a Difference B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Leds Make a Diffrence B.V. spant zich in om de inhoud van LMAD.nl regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op LMAD.nl aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Het aanbod van producten kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van LEDs Make a Difference B.V..

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op LMAD.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met LEDs Make a Difference B.V.. Voor op LMAD.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan LEDs Make A Difference B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij LEDs Make a Difference B.V. en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LEDs Make a Difference B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

RREW inzetten voor uw gemeente of voor uw woningcorporatie?

Wij ondersteunen u graag met de uitvoering van de heropende Regeling Reductie Energiegebruik (RREW) voor gemeenten en de nieuwe regeling voor woningcorporaties. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Neem contact met ons op